جغرافیای تجاریلینک های کاربردی


گالری


رویاروی چالش ها، با استراتژی

​​​​​​​    strategy@sadaghianifar.com    :مشاوره و برنامه ریزی استراتژیک و توتال سیستم
​​​​​​​   energy@sadaghianifar.com                  :مشاوره، تحلیل و ممیزی انرژی ​​​​​​​​
   Logistics@sadaghianifar.com          :مشاوره و طراحی لجستیک و زنجیره تامین

تمامی حقوقی این سایت متعلق به محمدرضا صدقیانی فر می‌باشد.