استراتژی صنعتی DBA- جلسه هشتم

بازگشت
جلسه هشتم

استراتژی صنعتی برای سوداور کردن سازمان باید با استراتژی تجاری همسو و یکپارچه باشد ...