سازمان استراتژی محور​​​​​​​- جلسه اول

بازگشت
جلسه اول

یک سازمان استراتژی محور، برای یک برنامه ریزی منعطف و قابل اجرا، نیاز به شناسایی مراکزی حیاتی دارد. این نقاط، نقاط مرجع استراتژیک نام دارند​​​​​​​ ...