سازمان استراتژی محور​​​​​​​- جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم

توانایی یک سازمان استراتژی محور، رسیدن به دیدی روشن از بازار و تقاضا و تلفیق این دو می باشد ...