سازمان استراتژی محور​​​​​​​- جلسه سوم

بازگشت
جلسه سوم

بهینه سازی فعالیت های یک سازمان استراتژی محور، به نحوه ارزیابی و اصول آن بستگی دارد. بهینه ترین راه ارزیابی، ارزیابی متوازن نام دارد​​​​​​​ ...