سازمان استراتژی محور​​​​​​​- جلسه پنجم

بازگشت
جلسه پنجم

گسترش سازمان ها و بازارهای آنها، به اشتراک میان داشته ها و منافعشان بستگی دارد؛ این اشتراک، به اصل هم افزایی منجر می گردد ...