سازمان استراتژی محور​​​​​​​- جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم

اساسی ترین اصل برای هدایت یک سازمان استراتژی محور، نگرش و نحوه کنترل فعالیتهای سازمان است ...