کنترل استراتژیک- جلسه اول

بازگشت
جلسه اول

برای داشتن تصویری روشن ازعوامل موثر بر سازمان، ضروری است کنترلی نظام مند ازفعالیت های سازمان وجود داشته باشد ...​​​​​​​