استراتژی های پیشرفته بازاریابی- جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم

از مهم ترین وظایف بازاریابی در سازمانهای امروزی، ایجاد زمینه ای کارآمد از روابط عمومی است ...