استراتژی های پیشرفته بازاریابی- جلسه هفتم

بازگشت
جلسه هفتم

برای داشتن استراتژی مناسبی در بازاریابی باید نوسانات و حرکات بازار را تحلیل نمود ...