شناخت رفتار مصرف کننده - جلسه اول

بازگشت
جلسه اول

از پرسش ها و اهداف اصلی بازاریابی، شناخت علت خرید مصرف کنندگان است. پاسخ این پرسش بررسی رفتار مصرف کننده است ...