شناخت رفتار مصرف کننده - جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم

ادراک عبارت است از دریافت، پردازش و ایجاد باور از یک شیء ...