شناخت رفتار مصرف کننده - جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم

تاثیر خانواده، دوستان و همکاران در مصرف افراد چگونه و چقدر است؟ ...