شناخت رفتار مصرف کننده - جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم

رابطه میان نوآوری، مُد و مصرف چیست و چگونه این رابطه شکل می گیرد؟ ...