شناخت رفتار مصرف کننده - جلسه هفتم

بازگشت
جلسه هفتم

با ورود به قرن جدید، تغییرات تکنولوژیک و تولید، تغییرات در مصرف را نیز موجب گردیده است ...