خلق فرهنگ سازمانی DBA​​​​​​​ - جلسه اول

بازگشت
جلسه اول

فرهنگ در سازمان ها حضوری دائمی دارد و باید کشف گردد ...