خلق فرهنگ سازمانی DBA​​​​​​​ - جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم

استراتژی سازمان با فرهنگ آن در ارتباطی تنگاتنگ است ...