خلق فرهنگ سازمانی DBA​​​​​​​ - جلسه پنجم

بازگشت
جلسه پنجم

سازمان ها ارزش هایی دارند که بخشی از این ارزش ها، ارزش های اخلاقی هستند ...