خلق فرهنگ سازمانی DBA​​​​​​​ - جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم

رفتار فنی و تخصصی در تعامل میان افراد یک حرفه و مخاطبان، در حیطه اخلاق حرفه ای بررسی می شود ...