خلق فرهنگ سازمانی DBA​​​​​​​ - جلسه هفتم

بازگشت
جلسه هفتم

سازمان ها برای بقاء در شرایط متغیر، باید از عملکرد خود و دیگر رقبا و تغییرات محیطی بیاموزند ...