خلق فرهنگ سازمانی DBA​​​​​​​ - جلسه هشتم

بازگشت
جلسه هشتم

همچنان که سازمان ها به سمت جهانی شدن پیش می روند، باید مدیران جهانی نیز پرورش دهند ...