استراتژی صنعتی DBA- جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم

 برای تولید کارآمد و سیستماتیک باید اهرم های کنترل تولید را شناخت ...