استراتژی صنعتی DBA- جلسه سوم

بازگشت
جلسه سوم

انجام تحلیل برای انتخاب یک سیستم تولیدی مناسب، شناخت عواملی است مانند ...