استراتژی صنعتی DBA- جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم

 تغییرات در تولید صنعتی چیستند و چه تکنیک هایی برای انجام تغییرات بکار می روند؟ ...