استراتژی صنعتی DBA- جلسه پنجم

بازگشت
جلسه پنجم

تغییرات در ابعاد طراحی و استقرار شامل چه عناصری هستند؟ ...