استراتژی صنعتی DBA- جلسه هفتم

بازگشت
جلسه هفتم

از تکنیک های اثربخش برای طراحی استراتژی صنعتی، روش سناریونگاری است ...