اقتصادبرای مدیران- جلسه اول

بازگشت
جلسه اول

بنگاه اقتصادی سازمانی است که منابع را به منظور تولید کالاها و خدمات برای فروش ترکیب می کند ...