اقتصادبرای مدیران- جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم

تولید عبارت است از تبدیل؛ تبدیلی کوتاه مدت و بلند مدت از داده ها ...