اقتصادبرای مدیران- جلسه سوم

بازگشت
جلسه سوم

تقاضای نیروی کار چه اثراتی بر فعالیت های بنگاه اقتصادی دارد و عوامل موثر بر کار پرسنل چیست؟ ...