اقتصادبرای مدیران- جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم

تصمیمات مدیران در فضاهای سه گانه اطمینان، مخاطره و عدم اطمینان اتخاذ می گردد ...