استراتژی اثربخش- جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم

رقابت در سازمان های اثربخش بر مفاهیمی مانند تنوع، صرفه جویی، هم افزایی و سود استوار است ...