استراتژی اثربخش- جلسه هفتم

بازگشت
جلسه هفتم

چه عناصری باید در نظر گرفته شوند تا سازمان ها به بهانه ایجاد اثربخشی در دام نیفتند؟ ...