آشنایی با مدیریت زنجیره تامین- جلسه اول

بازگشت
جلسه اول

زنجیره تامین چگونه شکل گرفته و تکوین یافت؟ بازیگران این زنجیره چه عناصری هستند؟ ...