آشنایی با مدیریت زنجیره تامین- جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم

شرکت های بزرگ مانند آمازون چگونه برنامه ریزی زنجیره تامین را انجام می دهند؟ ...