آینده پژوهی DBA- جلسه اول

بازگشت
جلسه اول

آینده چیست؟ چگونه باید آینده را شناخت ؟ ...