آینده پژوهی DBA- جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم

آیا در آینده پژوهی نیز باید نگرشی سیستماتیک و نظم یافته داشت؟ ...