آینده پژوهی DBA- جلسه سوم

بازگشت
جلسه سوم

برای شناخت آینده، از چه روشهایی باید بهره برد؟ ...​​​​​​​