آینده پژوهی DBA- جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم

مگادایم چیست و نقش آن در آینده پژوهی چیست؟ ...