آینده پژوهی DBA- جلسه پنجم

بازگشت
جلسه پنجم

آیا ما در آینده هستیم ؟ آیا بخشی از آینده اتفاق افتاده است؟ ...