آینده پژوهی DBA- جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم

سازمان های معتبر، چه فعالیت هایی در زمینه آینده پژوهی انجام داده اند؟ ...​​​​​​​