مبانی استراتژیک مدیریت برند- جلسه هشتم

بازگشت
جلسه هشتم

با تغییرات در بازارهای جهانی و ورود به قرن جدید الزامات تازه ای برای برندسازی مطرح شده است. با دریافت این تغییرات، برای گسترش برند طرح هایی تدوین می گردد ...