مبانی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- جلسه اول

بازگشت
جلسه اول
دلیل اصلی نیاز یک سازمان به استراتژی، تضمین بقا در مواجهه با تغییرات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی است. گام‌ نخست در تدوین یک استراتژی، داشتن چشم انداز و‌ بیانیه ماموریت است. چشم انداز بر سه اصل استوار است ...