مبانی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم
شناخت محیط، عامل بنیادی و بحرانی در تدوین یک استراتژی است. محیط استراتژیک، دو تقسیم بندی عمومی دارد؛ محیط داخلی و محیط خارجی ...