مبانی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- جلسه سوم

بازگشت
جلسه سوم
استراتژی عمومی و کلان سازمان، استراتژی سطح سازمان است که به جهت گیری سازمان در محیط و شناخت از آینده بستگی دارد ...