مبانی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم
استراتژی سطح کسب و‌کار به تعیین موقعیت محصول یا خدمت سازمان در بازار پرداخته و چگونگی رقابت را برای سازمان مشخص می سازد​​​​​​​ ...