مبانی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- جلسه پنجم

بازگشت
جلسه پنجم
استراتژی سطح وظیفه ای روشن می سازدکه مزیت رقابتی سازمان از دل فرایندهای درونی بوجود می آید.
​​​​​​​سازمان نیز برای انتخاب یک استراتژی مبتنی بر مزیت رقابتی با چالش هایی روبروست​​​​​​​ ...