مبانی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم
ارزیابی استراتژی برای بهینه سازی و بروزسازی استراتژی سازمان، چه در حیطه تدوین و چه در حیطه اجرا، مورد استفاده قرار می گیرد​​​​​​​ ...