مدیریت استراتژیک تکنولوژی​​​​​​​ - جلسه سوم

بازگشت
جلسه سوم

درک چرخه های حیات تکنولوژی و محصول در نشر و توزیع اثراتی دارد که ...