رویکرد استراتژیک به ساختار سازمان- جلسه دوم

بازگشت
جلسه دوم

ساختار سازمانی امری غیرقابل تغییر نیست، بلکه استراتژیست سازمانی، با تکیه بر عناصری خاص، ساختار مطلوب سازمانی را طراحی می کند​​​​​​​ ...