رویکرد استراتژیک به ساختار سازمان- جلسه سوم

بازگشت
جلسه سوم

سازمان ها در طول عمر خود، با بحران های متعددی روبرو می شوند؛ شناخت این بحران ها، در هدایت و طراحی سازمان نقش مهمی ایفا می کنند ...